• 2020-05-04 16:17
  • Mathilda Idhult

Digitala LIA-handböcker för lokförare

Hur kan en digitalisering av LIA-handböckerna utformas för att underlätta lokförarutbildningens genomförande?

Syfte och mål med detta samarbetsprojekt
Syftet är att undersöka situationen med avseende på en digitalisering av LIA-handboken för lokförarutbildningarna i Sverige. Detta då det både från branschen och utbildningsanordnarna finns ett uttalat behov att förenkla, kvalitetssäkra och förtydliga återkopplingen från genomförandet av de yrkeskvalificerande praktikperioderna.

Målet med samarbetsprojektet är att, via faktaunderlag och analyser i slutrapporten, klargöra situationen och ge förutsättningar till efterföljande projekt, aktiviteter, utbildningsinsatser mm.

Deltagare i projektet
I uppstartskedet är det framför allt Framtidens Järnväg och TCC Holding AB som planerar projektet. Därefter kommer förhoppningsvis fler aktörer inom lokförarutbildning samt någon akademi att delta i projektet för att få så bra utfall som möjligt.

Önskat läge
Ett önskvärt läge är att det finns tillgång till en digitaliserad LIA-handbok som kan hjälpa både de studerande, utbildningsanordnarna och handledarna på respektive företag ur ett flertal synvinklar. Den digitala formen gör rapporteringen av respektive handledares bedömningar mer enkelt, praktiskt, rättssäkert, mindre tidskrävande samt underlättar statistik och arkivering.

Här skall även den pedagogiska aspekten vävas in och med detta menas att utformningen av den digitala handboken är lättförståelig och upplagd på ett pedagogiskt sätt.

Effekt på kort sikt
Den kortsiktiga effekten skulle kunna bli att branschen och utbildningsanordnare för utbildningar där denna typ av LIA-handbok kan vara behjälplig kan få ett bättre, mer transparent men framförallt rättssäkert sätt att kommunicera de studerandes resultat under sin yrkeskvalificerande praktik.

Effekt på lång sikt
Effekterna på lång sikt skulle kunna bli att alla som erbjuder LIA-platser till utbildningsanordnare där denna form av digitaliserad LIA-handbok är behövlig, använder denna och därigenom kan även kvalitén för återkopplingen för och till alla medverkande parter: Studerande, utbildningsledare och körlärare kvalitetssäkras och förtydligas. Arbetsbördan i form av minskad dokumentationshantering kommer även den att minskas på sikt då denna digitalisering underlättar utvärderingsarbetet betydligt för körlärare och utbildningsledare. Från de studerandes sida innebär det ett mindre ansvar att tillhandahålla den fysiska boken under varje del av LIA-perioden vilket ger att den studerande kan ägna sin uppmärksamhet helt ut åt utförandet av de uppgifter som åligger dem.

Resultatet skall presenteras och spridas på följande sätt
Resultatrapporten skall innehålla både nuläge, framtida behov samt analyser av potentiella efterföljande aktiviteter för att säkerställa en effektiv digitalisering kopplat till marknadens behov. Rapporten skall offentliggöras via sociala medier, mailutskick till olika nätverk samt eventuellt presentation på en resultatkonferens. Rapporten kommer att finnas för nerladdning på hemsidan för Framtidens Järnväg.