• 2022-06-16 15:55
  • Mathilda Idhult

 

Reell kompetens och tillgodoräknande
Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning har man rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig reell kompetens för en del av utbildningen.


Validering kan användas för att på ett rätts- och kvalitetssäkert sätt ta fram underlag inför att utbildningens ledningsgrupp prövar frågor om tillgodoräknande. Tillgodoräknande kan sedan ligga till grund för att eventuellt individanpassa en utbildning för den som är antagen. Tillgodoräknandet kan avse delar av en kurs, hel kurs eller flera kurser. Betyg sätts enligt gällande betygsskala.


Vid tillgodoräknande av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats i yrkesverksamhet eller på annat sätt, bedöms den studerandes reella kompetens mot kursmål och betygskriterier. Vid behov kan kompletterande underlag efterfrågas från den studerande. Underlaget kan till exempel bestå av arbetsbetyg, kursbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Om underlagen inte fullt ut bekräftar den reella kompetens som den studerande åberopar kan en kompetenskartläggning utföras i dialog med den sökande. Kartläggningen används sedan i bedömningen mot de kursmål och betygskriterier i utbildningen som är relevanta.